FANDOM


A

ABC - glej ATP-binding cassette
ABC TRANSPORTER - ABC-prenašalec, ABC-transporter; prenašalec z ATP-vezavno kaseto
ABSORBANCE - absorbanca
ABSORBANCY - absorbtnost (zastarelo -> glej ABSORBANCE)
ACCEPTOR - (s)prejemnik, akceptor
ACYL CARRIER PROTEIN (ACP) - proteinski prenašalec acilne skupine (ACP); acilprenašalni protein [MTS]
ACP - glej acyl carrier protein
ACQUIRED - pridobljen
ACRIDIN ORANGE - akridinoranžno
ADAPTER, ADAPTOR - adapter
ADAPTER PROTEIN - prilagojevalni protein, adapterski protein (npr. vinkulin, talin)
ADAPTIVE - prilagoditveni, adaptivni (adaptive evolution - adaptivna evolucija)
ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE - adenozin-5'-trifosfat [MTS]
ADENOSINE TRIPHOSPHATE - adenozin-trifosfat (MTS priporoča pisanje skupaj)
ADENOVIRUS - adenovirus (pišemo skupaj)
ADENYLATE CYCLASE - adenilat-ciklaza (lahko tudi adenilil-ciklaza (gre za drugo poimenovanje istega encima, ker adenilat nastopa v celici kot ion, ne kot radikal))
ADHESION - adhezija; focal adhesion - fokalna adhezija (cel. biol.), adhesion juction - fokalni stik (cel. biol.)
AEQUORIN - ekvorin (ne: akvarin)
AFFINITY - afiniteta, afiniteten; affinity ligand - afinitetni ligand
AGAROSE - agaroza; agarose gel electrophoresis - agarozna gelska elektroforeza, elektroforeza na agaroznem gelu
AGENT - povzročitelj, sredstvo (glede na pomen)
AGGREGATE - agregat, skupek (prim. cluster); kopičiti, združiti, agregirati
ALLELE - alel; allele frequency - pogostost alela, frekvenca alela, alelna frekvenca
ALLOSTERIC - alosteričen
ALIGNMENT - poravnava, vzporejanje; 3D alignment - prostorska poravnava
ALIQUOT - enaki del, alikvot; razdeliti na enake dele, alikvotirati
ALPHA HELIX - alfa vijačnica (če pišemo alfa z grško črko pred besedo 'vijačnica', pišemo z vezajem)
AMINO ACID - aminokislina
AMINOACYL - aminoacil; aminoacyl adenylate - aminoaciladenilat (skupaj, ne z vezajem); aminoacyl tRNA synthetase - aminoacil-tRNA-sintetaza (z 2 vezajema)
AMMODYTOXIN - amoditoksin
AMPHIPHATIC - amfipatičen (pojav) , amfipatski (zgradba, zaporedje)
AMPHOLYTIC - amfolitski (amfolitske molekule - opisuje lastnost molekule), amfolitni (amfolitne molekule = molekule amfolitov - označuje vrsto molekul) (ne: amfolitičen)
AMPLICON - amplikon
AMPLIFICATION - pomnoževanje (DNA amplification - pomnoževanje DNA); ojačevanje (npr. signala); genski presežek (citogenet.)
AMYLOID - amiloid
AMYLOIDOGENIC - amiloidogen, amiloidotvoren
AMYLOIDOSIS - amiloidoza
ANALYTE - analit
ANAPLEROTIC REACTIONS - anaplerotske reakcije
ANCHORING - sidranje
ANGIOGENESIS - angiogeneza
ANGIOGENIC - angiogenetski [MTS]
ANNEALING - prileganje
ANNOTATION - določitev, obdelava (v bioinformatiki); pripis (npr. funkcije na osnovi strukturne podobnosti)
ANOIKIS - anoikis, anojkis (?) [oblika apoptoze] (14.1.)
ANTIBODY - protitelo
ANTIGEN - antigen; antigen-presenting cell - antigen-predstavitvene celice
ANTISENSE - protismiseln; protismeren
APOPTOSIS - apoptoza
APOPTOTIC - apoptozen, apoptotski (npr. apoptotska celica) (~zen - kakšen? / ~tski - kateri?) ; apoptotic body apoptotsko telo
APPARATUS - naprava, aparatura, aparat (npr. Golgijev aparat)
ARRAY - mreža; antibody array - mreža s protitelesi; protein expression arrays - proteinske ekspresijske mreže; glej tudi microarray
ARS - glej autonomously replicating sequence
ASSAY - test, preizkus
ASSEMBLY - združevanje, sestavljanje; združek (glej tudi self-assembly)
ASSIGN - pripisati; assigned function pripisana funkcija
ASSOCIATED FACTOR - povezani dejavnik; TBP-associated factors - s TBP povezani dejavniki
ASSOCIATION - asociacija, povezava (odvisno od konteksta); association constant - asociacijska konstanta
ASYMETRIC UNIT - asimetrična enota (v kristalografiji)
ATOMIC FORCE MICROSCOPY - mikroskopija na atomsko silo
ATP BINDING CASSETTE (= ABC) - ATP-vezavna kaseta (= ABC)
ATPase - ATPaza (brez vezaja), npr. K+/Na+-ATPaza
ATTACHMENT - pripenjanje, pritrjanje, pritrjevanje
ATTENUATED (vaccine) - oslabljen(o cepivo)
ATTENUATION - atenuacija, oslabitev
ATTENUATOR - atenuator
AUTONOMOUSLY REPLICATING SEQUENCE (ARS) - avtonomno podvajajoče se zaporedje (ARS)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki