FANDOM


Encimski receptorji so transmembranski proteini, ki imajo dve domeni. Na ekstracelularno domeno se veže ligand, ki regulira celično rast, proliferacijo, diferenciacijo in omogoča preživetje celic v živalskem tkivu. Večino signalnih proteinov je lokalnih mediatorjev, ki nastopajo v zelo majhnih koncentracijah. Odziv signalnih proteinov je zelo počasen (nekaj ur), saj zahteva veliko korakov znotraj celičnega prenosa signala in s tem regulira izražanje gena. Encimski receptorji so narejeni tako, da se na ekstracelularni domeni receptorja vežejo ligandi, ki povzročijo, aktivacijo tirozinske kinaze, ki fosforilira hidroksilno skupino tirozina.

Ligand, ki se veže na ekstracelularno stran spremeni intracelularno domeno. Encimski receptor ima samo en transmembranski segment (alfa heliks).

RECEPTORJI, KI SPROŽIJO KASKADO REAKCIJ

DELOVANJE RECEPTORJA TIROZIN-KINAZA CELIČNE SIGNALIZACIJE

Ekstracelularno se dve signalni molekuli (liganda) združita v dimer, ki se nato vežeta na ekstracelularno domeno receptorja tirozin-kinaza. Z vezavo liganda pride do povezave sosednjih intracelularnih receptorjev in s tem aktiviranje tirozin-kinazne domene. Encim tirozin-kinaza fosforilira hidroksilne skupine na tirozin-kinazni domeni. Fosforilacija omogoči nastanek intracelularnega kompleksa različnih proteinov (10-20 molekul) na citosolni strani transmembranskega receptorja, ki se aktivirajo na osnovi vezave na ta receptor. Signal se prenese vzdolž različnih poti znotraj celice, ki aktivirajo številne biokemijske spremembe, ki sprožijo kompleks odzivov( npr. celična proliferacija). Prenehanje delovanja signala omogoči encim tirozin-fosfataza, ki odcepi fosfatne skupine. Pri tem lahko sodeluje endocitotski transport receptorjev v lizosom, kjer se razgradijo.

Različni tirozinski receptorji sprožijo različne signalne proteine, ki omogočijo različne efekte v celicah (npr. aktivira fosfatidil inozitol 3- kinazo, ki omogoči fosforilacijo inozitola v plazemski membrani, protein kinaza , ki fosforilira serin in treonin, pomembna pri celični rasti in preživetju celic). Glavna signalizacija receptorja tirozinske kinaze je jedro. Mutacije, ki so vzrok za aktivacijo signalne kaskade pomagajo sprožiti veliko vrstam raka.

RECEPTOR TIROZIN-KINAZA AKTIVIRA GTP VEZAVNE PROTEINE

Ras – majhen protein ki se veže na lipidne repke citosolnega dela membrane. Receptor tirozin kinaza aktivira RAS s pomočjo rastnega faktorja (PDGF, NGF). Ras protein spada v družino GTP vezavnih proteinov ki imajo eno podenoto( monomerni GTP vezavni protein).

Delovanje Ras proteina:

Po vezavi signalne molekule in aktivaciji receptorja tirozinske kinaze se aktivira adaptorni protein ki se veže na citosolno domeno receptorja in omogoča aktivacijo Ras proteina, sledi pretvorba GDP v GTP s fosforilacijo. Aktiviran Ras protein se kovalentno veže na celično membrano in aktivira kaskado MAP kinaze. Le-ta fosforilira različne tarčne proteine, ki so pomembni pri genski regulaciji proteinov in pri kontroli ekpresije genov.

DIREKTNI ENCIMSKI RECEPTORJI

CITOKINSKI RECEPTORJI http://genomebiology.com/content/figures/gb-2004-5-12-253-2.jpg

Encimi-povezovalni receptorji delujejo tudi direktno na izražanje genov, ne preko kompleksa, ki bi sprožil kaskado reakcij. Hormoni in lokalni mediatorji (citokini) se vežejo na receptor in sprožijo izražanje različnih genov. Citokinski receptorji se povežejo z JAK tirozinsko kinazo, ki aktivira ekstracelularno vezavno mesto za citokin. JAK se fosforilira in aktivira STAT gen regulatorni protein, ki preide jedrno poro in se veže na DNK in s tem stimulira specifično izražanje genov. Različni citokinski receptorji aktivirajo različne STAT regulatorne proteine. Po končanem signalu fosfataza odcepi fosfatni ostanek, JAK tirozinska kinaza se odcepi iz receptorja, ga konformacijsko spremeni in omogoči prekinitev vezi med citokinom in receptorjem.

Tgf-beta RECEPTORJI http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:TGFbeta_Pathway_1.svg

Na ekstracelularno vezavno mesto receptorja se veže TGF-beta ligand, ki omogoči medsebojno povezavo dveh receptorjev (TGF-beta receptorjev) in fosforilacijo (serina ali treonina) citosolne domene. Fosforilirana oblika citosolne domene pa omogoči aktivacijo SMAD regulatornega proteina, ki prav tako deluje na DNK in stimulira specifično izražanje genov.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki